Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nessysfotografie
E-mail: nessysfotografie@gmail.com
Website: www.nessysfotografie.be

 1. Definities

 • Dienstverlener: Nessysfotografie, gevestigd te Vrijboomstraat 57, Ettelgem ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1009.269.558.

 • Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de dienstverlener.

 • Diensten: Alle fotografische diensten, inclusief maar niet beperkt tot fotoshoots, bewerking van foto's, levering van digitale en/of fysieke fotoproducten.

 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten door Nessysfotografie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Door een opdracht te plaatsen, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 1. Offertes en Overeenkomsten

 • Alle offertes van Nessysfotografie zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

 • Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door de klant en schriftelijke acceptatie door Nessysfotografie.

 1. Prijzen en Betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, alsmede alle redelijke incassokosten.

 • Alle prijzen die Nessysfotografie hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nessysfotografie te allen tijde wijzigen.
 • Partijen komen voor een dienstverlening door Nessysfotografie een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Nessysfotografie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 1. Annulering en Wijziging

 • Annulering van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren.

 • Bij annulering binnen 14 dagen voor de afgesproken datum is de klant 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
  Bij annulering binnen 7 dagen is de klant 100% van het bedrag verschuldigd.

 • Wijzigingen in een opdracht moeten tijdig en schriftelijk worden doorgegeven. Nessysfotografie zal zich inspannen om aanpassingen te accommoderen, maar kan niet garanderen dat alle wijzigingen mogelijk zijn.

 • op voorwaarde dat: de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft het geen weddenschappen en/of loterijen betreft de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

 1. Uitvoering van de Diensten

 • Nessysfotografie zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nessysfotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nessysfotografie worden verstrekt.

 • Nessysfotografie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Nessysfotografie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.`
 • . Indien de klant niet tijdig (>24u) zijn afspraak annuleert dan krijgt de klant zijn geld niet terug.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Nessysfotografie is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Nessysfotografie.
 • De aansprakelijkheid van Nessysfotografie is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Nessysfotografie wordt uitbetaald.
 • Nessysfotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  Indien de klant wegens ziekte of noodgevallen zijn afspraak moet annuleren, dan wordt de afspraak verzet - Geen geld terug.
 1. Intellectuele Eigendomsrechten
 • Alle door Nessysfotografie geleverde producten en diensten, waaronder foto's en digitale bestanden, blijven eigendom van  totdat de klant aan alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 • Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Nessysfotografie veranderingen aan te brengen in de geleverde producten.
 1. Privacy en Gegevensverwerking
 • Nessysfotografie verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De klant heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Nessysfotografie zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de klant te beschermen.
 • De klant is verplicht alle relevante informatie, gegevens en documentatie die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten door Nessysfotografie tijdig en volledig te verstrekken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over de locatie, tijdstip, specifieke wensen en eventuele beperkingen of bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de diensten.
 • De klant garandeert dat alle verstrekte informatie naar waarheid is ingevuld en accuraat is. Nessysfotografie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de klant.
 • De klant zal alle medewerking verlenen die redelijkerwijs nodig is om de uitvoering van de diensten door Nessysfotografie mogelijk te maken. Dit omvat, indien van toepassing, het regelen van toegang tot locaties, het verkrijgen van benodigde toestemmingen en het informeren van betrokkenen over de aanwezigheid en activiteiten van Nessysfotografie .
 • Indien de benodigde informatie niet tijdig of volledig wordt verstrekt, behoudt Nessysfotografie zich het recht voor om de uitvoering van de diensten op te schorten of extra kosten in rekening te brengen voor de vertraging die hierdoor ontstaat.
 • De klant verplicht zich om vertrouwelijk om te gaan met alle bedrijfsgevoelige informatie en materialen die door Nessysfotografie worden verstrekt. Deze informatie mag niet zonder schriftelijke toestemming van Nessysfotografie aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt.

 1. Toepasselijk Recht en Geschillen
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nessysfotografie partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Nessysfotografie en de klant zullen bij voorkeur in onderling overleg worden opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nessysfotografie is gevestigd.

 1. Wijziging van de Voorwaarden
 • Nessysfotografie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de klant. Indien de klant binnen deze termijn niet schriftelijk bezwaar maakt, wordt de klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Nessysfotografie is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgemaakt 15/05/2024