Privacyverklaring

Inleiding

Nessysfotografie, gevestigd te Oudenburg, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op basis van de toepasselijke privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Nessysfotografie, gevestigd te Oudenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Nessysfotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Betalingsinformatie
 • Foto’s en videomateriaal
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Nessysfotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst, zoals het leveren van fotografische diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het leveren van foto’s en videomateriaal via een online galerij of fysieke producten
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen

4. Bewaartermijn

Nessysfotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Contactgegevens: Bewaartermijn van 7 jaar na het laatste contact of transactie, in overeenstemming met wettelijke verplichtingen voor fiscale administratie.
 • Foto’s en videomateriaal: Bewaartermijn van 5 jaar na de levering van het product of de dienst, tenzij anders overeengekomen met de klant.
 • Betalingsinformatie: Bewaartermijn van 7 jaar in overeenstemming met wettelijke fiscale verplichtingen.
 • Overige persoonsgegevens: Bewaartermijn afhankelijk van de aard van de informatie, maar niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Nessysfotografie deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nessysfotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies of vergelijkbare technieken

Nessysfotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nessysfotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

7. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nessysfotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensopvraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [e-mailadres].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nessysfotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [e-mailadres].

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Nessysfotografie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Nessysfotografie
Vrijboomstraat 57
8460, Oudenburg
nessysfotografie@gmail.com
0471/102749